Doc. PhDr. Petr Kreuz, Dr. (*1967)

Petr Kreuz

badatelské zaměření 

 • zvl. dějiny pozdně středověkého a raně novověkého městského práva a soudnictví
 • dějiny trestního práva, sociální dějiny kriminality
 • dějiny kouzelnických a čarodějnických procesů
 • dějiny českého zemského práva v pozdním středověku a v raném novověku
 • vědecké edice pramenů (15.-20. století)
 • biografie právních vědců 20. století (zvl. Hans Kelsen)

kontakt

 profesní curriculum

 • Od r. 1989 – Magistrát hlavního města Prahy, odbor Archiv hlavního města Prahy, pozice archivář, odborný archivář, archivář-specialista, od září 2018 – úředník (archivář-specialista)
 • 1996–2008 – asistent, od r. 1997 odborný asistent historie, pomocných věd historických a archivnictví na Ústavu historických věd (od roku 2005 na Katedře pomocných věd historických a archivnictví) Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, resp. (od r. 2000) Univerzity Hradec Králové (Pedagogická fakulta, od roku 2005 Fakulta humanitních studií, od roku 2007 Filozofická fakulta)
 • 2008–2010 – vědecký pracovník Filozofické fakulty UK, Ústav českých dějin (Výzkumný záměr č. 0021620827: České země ve střední Evropě v historii a současnosti).
 • 2010–2016 – externí přednášející na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • 2010–2011 – přednášející/externí učitel (historie a pomocné vědy historické) na Katedře historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1985–1989 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy  v Praze (UK), obor archivnictví.
 • 1989 – promoce (prosinec 1989)
 • 1990 – PhDr. (promoce – duben 1990)
 • 1991-1997 – postgraduální doktorandské studium (PGDS ─ doktorské studium) na Právnické fakultě (PF) UK (právo a právní věda; specializace: Právní dějiny, teorie práva a filozofie práva)
 • 1997 – Dr. (promoce – listopad 1997)
 • 2018 – docent (jmenován od 1. dubna 2018) pro obor historie se zaměřením na české a československé dějiny; habilitace na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě

odborná a vědecká ocenění

 • 1997 – Cena Josefa Hlávky za dizertační práci
 • 2009 – bienální Vědecká cena Historické komise pro dějiny českých zemí (Historische Kommission für die böhmischen Länder) za léta 2007 a 2008 (s PhDr. ing. Ivanem Martinovským)
 • 2012 (převzato v březnu 2013) – Rakouský čestný kříž za vědu a umění (Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst)

bibliografie

 • Zvláště dějiny pozdně středověkého a raně novověkého městského práva a soudnictví, dějiny trestního práva, sociální dějiny kriminality, dějiny čarodějnických procesů, dějiny českého zemského práva v pozdním středověku a v raném novověku, vědecké edice pramenů a biografie právních vědců 20. století (zvl. Hans Kelsen).

.