Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost je odborným poradním orgánem ředitele v oblasti strategie sbírkotvorné činnosti Muzea a v oblasti správy a uchovávání jím spravovaných sbírek. Vyjadřuje se ke strategii sbírkotvorné činnosti Muzea a k jejím případným změnám, k nabývání nových přírůstků do sbírek, k vyřazování předmětů ze sbírkové evidence a k dalším otázkám týkajícím se správy a uchovávání sbírek. Ředitel Muzea jmenuje její členy po projednání ve správní radě. Členové komise volí ze svého středu předsedu. Zasedání komise svolává její předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. O jednání komise se pořizuje zápis.

Členové: