prof. Paedr. Stanislav Bendl, Ph.D. (*1965)

badatelské zaměření 

 • sociální pedagogika (výzkum, výuka a publikační činnost)
 • obecná pedagogika (výzkum, výuka a publikační činnost)
 • pedeutologie (výzkum, publikační činnost)
 • teorie výchovy (výzkum, publikační činnost)

kontakt

profesní curriculum

vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor učitelství pro první stupeň základní školy (1983-1987), titul Mgr.
 • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, absolvování akreditovaného programu celoživotního vzdělávání studium k rozšíření odborné kvalifikace Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. st. ZŠ (2018-2021)
 • rigorózní řízení – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (1991), titul PaedDr.
 • doktorandské studium – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor pedagogika (interní forma studia: 1994-1997), titul Ph.D.
 • habilitační řízení – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (s účinností od 1. května 2004 jmenován docentem pro obor pedagogika), titul doc.
 • řízení ke jmenování profesorem – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta (s účinností od 26. 11. 2013 jmenován profesorem pro obor pedagogika), titul prof.

zaměstnání

 • 1988–1994 učitel základní školy (Praha 6, Nebušice)
 • 1994–1997 interní doktorand katedry pedagogiky (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta)
 • 1997–2004 odborný asistent na katedře pedagogiky (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta)
 • 2004–2013 docent na katedře pedagogiky (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta)
 • 2013 profesor na katedře pedagogiky (Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta)

řídicí funkce

 • 2004 zástupce vedoucího katedry pedagogiky, PedF UK v Praze (1.6.2004–15.10.2004)
 • 2004–2005 pověřený vedením katedry pedagogiky, PedF UK v Praze (1.11.2004–31.7.2005)
 • od 2005 vedoucí katedry pedagogiky, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

členství v odborných společnostech, orgánech a organizacích

 • 1990–1992 Pedagogická unie v Praze 6
 • od roku 1995 česká asociace pedagogického výzkumu
 • od roku 2000 Česká pedagogická společnost
 • od roku 2011 Pedagogická společnost – Lodž (Polsko)
 • od roku 2011 Asociace slovanských profesorů
 • od roku 2004 člen redakční rady (redakčního kruhu) časopisu Informatorium fakulty UK
 • od roku 2012 člen redakční rady časopisu Speciální pedagogika (ISSN 1211-2720)
 • 2011–2019 člen vědecké (redakční) rady časopisu Studia z Teorii Wychowania (ISSN 2083-0998, Polsko)
 • od roku 2011 člen redakční rady časopisu Studia Edukacyjne (ISSN 1233-6688, Polsko)
 • od roku 2005 člen oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika studijního oboru pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
 • od roku 2010 člen oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice studijního oboru Vzdělávání v biologii na Pedagogické fakultě, Univerzity Karlovy v Praze, a příslušném dalším pracovišti (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích).
 • od roku 2006 člen vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
 • od roku 2006 člen disciplinární komise Univertity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
 • 2007–2019 člen Oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy pro sekci  společenské vědy
 • od roku 2017 hodnotitel pro oblasti Neučitelská pedagogika a Učitelství, Národní akreditační úřad pro vysoké školství

 bibliografie

 monografie a kapitoly v monografiích

 • BENDL, Stanislav – VOŇKOVÁ, Hana – ZVÍROTSKÝ, Michal. Boloňský proces a jeho dopady na strukturovaná studia učitelství. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická Fakulta, 2013. 189 s. ISBN 978-80-7290-703-8.
 • BENDL, Stanislav (Ed.) Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. 554 s. ISBN 978-80-7290-517-1.
 • BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. 1 vyd. Praha: Triton, 2004. 263 s. s. ISBN 80-7254-453-5.
 • BENDL, Stanislav. Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha: ISV, 2004. 208 s. ISBN 80-86642-14-3.
 • BENDL, Stanislav. Prevence a řešení šikany ve škole. 1 vyd. Praha: ISV, 2003. 197 s. s. ISBN 80-86642-08-9.
 • BENDL, Stanislav. Školní kázeň. 1 vyd. Praha: ISV, 2001. 267 s. s. ISBN 80-85866-80-3.
 • BENDL, Stanislav. Strašidlo nekázně aneb hledání východiska ze školských labyrintů. 1 vyd. Praha: TH, 1998. 230 s. s. ISBN 80-86065-13-8.
 • BENDL, Stanislav. Kázeň a její souvislosti s autoritou. In: Autorita jako pedagogický problém. 1 vyd. Praha: Karolinum, 1998, s. 85-97. ISBN 80-7184-624-4.

heslo v encyklopedii

 • BENDL, Stanislav. Kázeň a nekázeň. In: Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 211-216. ISBN 978-80-7367-546-2.

učebnice a příručky

 • ZVÍROTSKÝ, M., BENDL, S., RICHTEROVÁ, M. Příběh školní šikany: Učebnice pro pedagogické pracovníky. Praha : Karolinum, 2021. ISBN 978-80-246-4825-5.
 • BENDL, Stanislav. Základy sociální pedagogiky. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. 334 s. ISBN 978-80-7290-881-3.
 • BENDL, Stanislav – HANUŠOVÁ, Jaroslava – LINKOVÁ, Marie. Žák s problémovým chováním: cesta institucionální pomoci. 1 vyd. Praha: TRITON, 2016. 108 s. ISBN 978-80-7387-703-3.
 • BENDL, Stanislav – BLAŽKOVÁ, Veronika – LINKOVÁ, Marie – MOJŽÍŠOVÁ, Jarmila – PÁVKOVÁ, Jiřina – SYŘIŠTĚ, Ivo – ZVÍROTSKÝ, Michal. Vychovatelství: Učebnice teoretických základů oboru. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 312 s. ISBN 978-80-247-4248-9.
 • BENDL, Stanislav. Ukázněná třída aneb Kázeňské minimum pro učitele. 1 vyd. Praha: Triton, 2005. První pomoc pro pedagogy. 298 s. s. ISBN 80-7254-624-4.
 • BENDL, Stanislav. Neukázněný žák. Cesta institucionální pomoci. 1 vyd. Praha: ISV, 2004. 100 s. s. ISBN 80-86642-36-4.

články v recenzovaných časopisech

 • BENDL, Stanislav – VOŇKOVÁ, Hana – PAPAJOANU, Ondřej – VAŇKÁTOVÁ, Eva. An Examination of Different Methodological Approaches in Student School Behavior Research: The Issue of the Incomparability of Student Self-assessments. Pedagogická orientace, 2018, 28(4), 627-662. ISSN 1211-4669. DOI 10.5817/PedOr2018-4-627.
 • VOŇKOVÁ, Hana – BENDL, Stanislav – PAPAJOANU, Ondřej. How Students Report Dishonest Behavior in School: Self-Assessment and Anchoring Vignettes. Journal of Experimental Education, 2016, 85(1), 36-53. ISSN 0022-0973. DOI 10.1080/00220973.2015.1094438.
 • VOŇKOVÁ, Hana – PAPAJOANU, Ondřej – BENDL, Stanislav. Aplikace metody ukotvujících vinět v pedagogickém výzkumu: přehled literatury a metodologická doporučení. Pedagogická orientace, 2016, 26(3), 537-559. ISSN 1211-4669. DOI 10.5817/PedOr2016-3-537.
 • BENDL, Stanislav – ŠAROCH, Jaroslav. Autorita učitele a její specifika. Pán učiteľ, 2015, 7(1), 10-12. ISSN 1336-7161.
 • BENDL, Stanislav – ŠAROCH, Jaroslav. Autorita ve školách z pohledu jejích aktérů. Pán učiteľ, 2015, 6(5), 11-13. ISSN 1336-7161.
 • BENDL, Stanislav – ŠAROCH, Jaroslav. Dilemmas of Teacher’s Authority. Studia z Teorii Wychovania, 2015, 12(3), 117-134. ISSN 2083-0998.
 • BENDL, Stanislav – VOŇKOVÁ, Hana – ZVÍROTSKÝ, Michal. Impact of the Bologna process two-cycle implementation on teacher education in the Czech Republic. Pedagogická orientace, 2013, 23(6), 767-785. ISSN 1211-4669.
 • BENDL, Stanislav. Autorita jako nástroj pro zabezpečení společného smyslu sociálního vztahu učitele a žáka. Studia edukacyjne, 2013, 2012(20), 201-210. ISSN 1233-6688.
 • BENDL, Stanislav – VOŇKOVÁ, Hana – ZVÍROTSKÝ, Michal. The Bologna Process and Teacher Training in the Czech Republic : Opinions of Academic Staff and Students about the Two-cycle System Implementation at the Faculty of Education of Charles University in Prague. New Educational Review, 2013, 32(2), 301-312. ISSN 1732-6729.
 • BENDL, Stanislav – VOŇKOVÁ, Hana. Vztah mezi (ne)manipulativním a viktimizačním jednáním učitele a jeho vybranými charakteristikami. Pedagogika.sk, 2010, 1(4), 294-318. ISSN 1338-0982.
 • BENDL, Stanislav – VOŇKOVÁ, Hana. Využití pojmových map ve výuce pedagogiky. Pedagogická orientace, 2010, 20(1), 16-38. ISSN 1211-4669.
 • BENDL, Stanislav – VOŇKOVÁ, Hana. Teachers‘ opinions on manipulation of children in relationship adults – children. Studia edukacyjne, 2010, (12), 113-130. ISSN 1233-6688.
 • BENDL, Stanislav. Disziplin als Schutz des Kindes in der Schule. Bildung und Erziehung, 2007, 60(1), 97;109. ISSN 0006-2456.
 • BENDL, Stanislav. Kázeň jako ochrana žáků a učitelů ve školách. Pedagogická revue, 2005, 57(4), 362-376. ISSN 1335-1982.
 • BENDL, Stanislav. Reinterpretace kázně v současné škole. Pedagogická orientace, 2005, (2), 2-14. ISSN 1211-4669.
 • BENDL, Stanislav. Reinterpretace kázně v současné škole. Pedagogická orientace, 2005, (2), ISSN 1211-4669.
 • BENDL, Stanislav. Vliv výchovy v rodině na kázeň žáků ve škole. Pedagogická orientace, 2004, (3), ISSN 1211-4669.
 • BENDL, Stanislav. Vliv výchovy v rodině na kázeň žáků ve škole. Pedagogická orientace, 2004, (3), 2-20. ISSN 1211-4669.
 • BENDL, Stanislav. Multikulturalismus – realita dnešních škol. Pedagogická orientace, 2003, (3), ISSN 1211-4669.
 • BENDL, Stanislav. Charakteristiky učitele přispívající ke kázni žáků. Pedagogická revue, 2002, 54(4), 312-325. ISSN 1335-1982.
 • BENDL, Stanislav. Szesc filarów antynarkotykovej prewencji. Wychowanie na co dzieň, 2002, (10.XI), 7-10. ISSN 1230-7785.
 • BENDL, Stanislav. Moralne choroby dzieci, czyli do czego ma wychowywac dzieci i mlodziez wspólczesna szkola?. In: Rocznik Edukacja alternatywna. 2 vyd. Lodž: Wydawnictwo Naukove Wyszsej Szkoly Kupieckiej, 2002, ISSN 1642-7858.
 • BENDL, Stanislav. Které charakteristiky učitele podporují kázeň žáků. Pedagogika, 2002, 52(3), 346-363. ISSN 3330-3815.
 • BENDL, Stanislav. Jak naučit žáky myslet. Pedagogika, 2001, 51(2), 230-232. ISSN 3330-3815.
 • BENDL, Stanislav. Percipování kázně ve škole učiteli a žáky. Pedagogika, 2001, 51(2), 206-216. ISSN 3330-3815.
 • BENDL, Stanislav. Problematika lidské agresivity v zrcadle manipulace a poslušnosti vůči autoritě (1. část). Pedagogická orientace, 2001, (1), 58-65. ISSN 1211-4669.
 • BENDL, Stanislav. Problematika lidské agresivity v zrcadle manipulace a poslušnosti vůči autoritě (2. část). Pedagogická orientace, 2001, (2), 79-89. ISSN 1211-4669.
 • BENDL, Stanislav. Kázeň na sídlištních školách. Pedagogická orientace, 2000, (3), 54-64.
 • BENDL, Stanislav. Dotazníkové šetření o subjektivní obtížnosti učitelských činností. Pedagogika, 1997, 47(1), 54-64. ISSN 3330-3815.