Mgr. Teresa Urbář, Ph.D.

Kurátor sbírek

 Vědecké zaměření

 • dějiny německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích
 • moderní židovské dějiny
 • druhý odboj
 • perzekuce československého obyvatelstva
 • bezpečnostní složky
 • Třetí republika
 • politické procesy 50. let v komunistickém Československu
 • Československý protikomunistický odboj
 • orální historie

Kontakt

Vzdělání a stipendijní zahraniční pobyty

 • Pedagogická fakulta University Karlovy – Katedra dějin a didaktiky dějepisu – doktorský studijní program České a československé dějiny, disertační práce: Česko-německá studie k poválečným dějinám na území bývalého jihlavského jazykového ostrova (v souvislosti s předchozími obdobími) (2024)
 • Universität Düsseldorf, Heinrich Heine, stipendium (2016)
 • Universität Wien, stipendium Univerzity Karlovy v Praze (2013)
 • Collegium Carolinum, Mnichov, stipendijní pobyt, Cena E. M. Remarqua (2009)
 • Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, navazující magisterský studijní obor Soudobé dějiny, téma obhájené práce: Odsun a vyhnání německého obyvatelstva z jihlavského jazykového ostrova (Očima pamětníků 1945−1947) (státní zkouška 2007)
 • Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, stipendium programu Aktion (2006)
 • Philosophische Fakultät, Universität Passau, studijní pobyt programu Socrates/Erasmus (2005)
 • Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, bakalářský studijní obor Historie – Mediální práce, téma obhájené práce: Česko-německé vztahy na Jihlavsku v 1. polovině 20. století (státní zkouška 2004)

profesní curriculum

 • od 2022 Muzeum paměti XX. století, z.ú., kurátor sbírek
 • 2018–2019 Židovské muzeum v Praze, Úsek dokumentace šoa, kurátor sbírky orální historie
 • 2016–2022 Česká obec sokolská, natáčení pamětnických výpovědí, Vzdělavatelský odbor ČOS, člen Historické komise
 • 2009–2011 Redaktorka časopisu Veřejná správa, Ministerstvo vnitra ČR
 • 2008–2017 Organizace Post Bellum sběr pamětnických výpovědí, autorka některých textů publikovaných na výstavě Atentát na Heydricha 70 (2012), spolupráce na dalších projektech
 • 2006–2014 Externí redaktorka rozhlasové stanice ČRo Leonardo/ČRo Plus (historický magazín Zrcadlo, Ženšen, zVědavosti, rubrika Nové časy)

 Účast na přednáškách, konferencích a symposiích

 • Natáčejte s námi vzpomínky sokolů (2021)
 • Konference Židé a Morava v Kroměříži (2018)
 • Česko-německé setkání spolku Kraft aus Wurzeln, Jihlava, Raspenava, Šumperk (2017, 2018, 2019)
 • Doktorandské kolokvium Heinrich Heine, Universität Düsseldorf (2016)
 • Bienále Filozofické fakulty, Univerzity Pardubice, téma: „Město a válka“ (2014)
 • Mezinárodní konference pořádaná Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s Moravským zemským archivem, Státním okresním archivem Havlíčkův Brod, Státním okresním archivem a Kulturvernetzung Niederösterreich, téma: „Češi a Němci na Vysočině“ (2013)

Bibliografie a další odborná činnost (Teresa Urbář, dříve Babková)

 • Stonařovská soustava v letech 1945 ̶1946 ve světle neznámých dokumentů, In: Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem, K poctě historičky Aleny Míškové, Tamara Nováková, Markéta Devátá, Antonín Kostlán, (edd.), Masarykův ústav, Archiv Akademie věd ČR, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2020, s. 339 ̶ 369. ISBN 978-80-88304-30-2 (MÚA AV ČR), ISBN 978-80-7603-207 (UK, PedF).
 • Sokolské lásky aneb společné aktivity sokoly spojují, Vzdělavatelské listy České obce sokolské, č. 3, Praha, září 2021, s. 6−10.
 • Rok 1945 v Jihlavě pohledem židovských pamětníků, In: Židé a Morava XXV., kniha statí ze stejnojmenné konference konané v muzeu Kroměřížska 7. listopadu 2018, Petr Pálka (ed.), Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, 2019, s. 237−251. ISBN 978-80-85945-78-2.
 • Perzekuce obyvatel Jihlavy a jejího okolí v roce 1939, In: Marginalia historica, 1/2017, s. 209−257.
 • Jihlavští sokolové v odboji proti nacistům, č. 1, čtvrtletník Nazdar, Jihlava 2017.
 • Ilegální činnost členů Sokola na Jihlavsku od března 1939 do rozpuštění Sokola, Vzdělavatelské listy České obce sokolské, č. 4, Praha, prosinec 2016, s. 7−9.
 • František Bláha a druhý odboj na Jihlavsku, Vzdělavatelské listy České obce sokolské, č. 4, Praha, prosinec 2016, s. 10, 11.
 • Internace německého obyvatelstva během „divoké“ fáze nuceného vysídlení obyvatel německé národnosti, zrádců a kolaborantů z jihlavského jazykového ostrova očima pamětníků, in: Jiří Jedlička. Češi a Němci na Vysočině, Havlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2014, s. 313−345.
 • Petr Nosálek (ed.), Místa Paměti národa, Unikátní vzpomínky pamětníků, Příběhy hrdinů−Příběhy míst, Průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války, Brno, Jota 2015. ISBN: 978-80-7462-827-6. (Autorka některých textů.)
 • Mikuláš Kroupa, Adam Drda (edd.), Atentát na Heydricha: Sedmdesát příběhů Paměti národa, Praha 2012. ISBN 978-80-905250-0-9. (Autorka některých textů.)
 • Divoký odsun a internace německého obyvatelstva z jihlavského jazykového ostrova očima pamětníků 1945, In: Rudolf Schebesta (ed.) Vlastivědný sborník Vysočiny: oddíl věd společenských, č. 16, Jihlava, 2008, s. 79−114.
 • Další texty věnované osobním příběhům narátorů.