Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí/vedoucího oddělení výstavnictví a sbírek

Muzeum paměti XX. století, z. ú., IČO: 08694508, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího oddělení výstavnictví a sbírek Muzea paměti XX. století, z. ú. (dále „Muzeum“)

Vedoucí oddělení výstavnictví a sbírek

 • řídí, organizuje a kontroluje práci zaměstnanců Muzea zařazených v oddělení výstavnictví a sbírek
 • navrhuje a koordinuje program sbírkových akvizic v souladu s dlouhodobým záměrem Muzea
 • podílí se na tvorbě a instalaci příležitostných výstav Muzea
 • podílí se na koordinaci odborného výzkumu Muzea
 • podílí se na koordinaci dalších vzdělávacích aktivit Muzea

Požadavky na uchazeče

 • občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk na úrovni minimálně C1
 • minimální požadované vzdělaní: vysokoškolské – magisterský studijní program v oboru historie či příbuzných oborech, oboru kurátorská studia nebo muzeologie
 • praxe ve vedoucí funkci v galerijní/muzejní instituci výhodou
 • řídicí, komunikační a organizační schopnosti
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost dalších cizích jazyků výhodou
 • bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům

Náležitosti přihlášky

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jedná-li se o cizího státního občana)
 • e-mail, telefon
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno doložit

 • strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis v rozsahu do 2 normostran (vize výstavních a výzkumných aktivit, formy oslovení veřejnosti při sbírkotvorné činnosti atd.)
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělaní (v případě absolvování vysokoškolského studia v zahraničí nostrifikační́ potvrzení příslušné oborové Vysoké školy v České republice)
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení

Nabízíme

 • možnost podílet se na tvorbě stálé expozice a dalších projektech nového pražského muzea
 • práce na plný úvazek
 • plat odpovídající neziskové organizaci
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna (sick day)
 • práci v centru Prahy

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 5. 2. 2024 do 14.00 hod. na adresu: Muzeum paměti XX. století, z. ú., Opletalova 22, 110 00 Praha 1.

Obálku je nutné označit slovy „Výběrové řízení – pozice vedoucí oddělení výstavnictví a sbírek Muzea paměti XX. století – neotvírat“.

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.

Informace o činnosti Muzea paměti XX. století, z. ú., jsou dostupné na webové stránce www.mpxx.cz.