Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici produkční/produkčního

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Muzeum paměti XX. století, z. ú., IČO: 08694508, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

vypisuje výběrové řízení na pozici produkční/produkčního Muzea paměti XX. století (dále „Muzeum“)

Náplň práce

 • zajišťuje produkci kulturních a vzdělávacích projektů Muzea (filmový festival, debaty, výstavy, komentované procházky a další akce)

Specifikace pracovní činnosti 

 • podílí se na vytvoření harmonogramu realizace projektů a zajištění jeho dodržování
 • spolupracuje na zpracování podkladů k rozpočtu projektu a provádí jeho kontrolu
 • spolupracuje na zpracování podkladů grantových žádostí
 • podílí se na PR a marketingu akcí, přípravě propagačních materiálů a zajištění jejich distribuce
 • odpovídá za technické zabezpečení projektu včetně přípravy smluv s dodavateli
 • odpovídá za přípravu a uzavírání smluv s účinkujícími
 • podílí se na vyhodnocení projektů včetně podkladů pro vyúčtování

Požadavky na uchazeče

 • občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český́ jazyk na úrovni minimálně C1
 • minimální požadované vzdělaní: vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, vítány obory související s produkcí a managementem muzejnictví
 • řídicí, komunikační a organizační schopnosti
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
 • dobrá znalost MS Office (Outlook, Excel, Word)
 • dobré komunikační schopnosti a příjemné vystupování
 • odolnost vůči stresu

Nabízíme:

 • práci na plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na neurčito
 • pracovní prostředí v centru Prahy
 • 25 dnů dovolené + 5 dnů indispozičního volna (sick day)
 • po zapracování možnost využití home office
 • plat odpovídající neziskové organizaci

Náležitosti přihlášky

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • statní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jedná-li se o cizího státního občana)
 • e-mail, telefon
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno doložit

 • strukturovaný životopis obsahující́ údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis v rozsahu do 2 normostran (vize výzkumných cílů a výstavních aktivit)
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělaní (v případě absolvování vysokoškolského studia v zahraničí nostrifikační́ potvrzení příslušné oborové Vysoké školy v České republice)
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. 2. 2024 do 14.00 hod. na adresu: Muzeum paměti XX. století, Opletalova 22, 110 00 Praha 1.

Obálku je nutné označit slovy „Výběrové řízení – pozice produkční/produkčního – neotvírat“.

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.