Informace o zpracování osobních údajů

Muzeem paměti XX. století, z. ú.

Osobní údaje Muzea paměti XX. století, z. ú. (dále též „Muzeum“) získává a zpracovává jen v nezbytném rozsahu k zajištění realizace účelu Muzea  a za účelem naplnění povinností z přijatých závazků. Při zpracování osobních údajů Muzeum dodržuje zejména standardy jejich ochrany podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 1. Správcem vašich osobních údajů je Muzeum paměti XX. století, z. ú., se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, IČO: 08694508, zapsané v rejstříku ústavů u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U 837. Muzeum určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se vaše osobní údaje budou zpracovávat.
 2. Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.
 3. Podle jednotlivých skupin subjektů zpracovává Muzeum tyto osobní údaje:
  1. u členů orgánů Muzea – jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u ředitele, členů správní rady a dozorčí rady),  adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracoviště, 
  2. u zaměstnanců – jméno a příjmení, rodné číslo, adresa, státní občanství, telefonní číslo, e-mailová adresa,
  3. u účastníků konferencí, seminářů, workshopů a dalších programů pořádaných Muzeem – jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, věk a pohlaví,
  4. u členů Klubu přítel – jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, věk a pohlaví,
  5. u autorů periodických a neperiodických publikací, audio a videonahrávek – jméno a příjmení,  adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
  6. u smluvních partnerů (dárců, sponzorů, dobrovolníků, lektorů, osob, od nichž Muzeum získává sbírkové předměty) – jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
  7. u zástupců médií (novinářů) – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo,  místo působení novináře
 4. Vaše osobní údaje Muzeum zpracovává za účelem plnění zákonných povinností Muzea a závazků Muzea ze smluv a z důvodů realizace oprávněných zájmů Muzea.  Nad uvedený rozsah mohou být vaše osobní údaje zpracovávány Muzeem jen s vaším souhlasem.
 5. Muzeum zpracovává osobní údaje transparentně, máte možnost se seznámit se zpracováním vašich osobních údajů, které Muzeum provádí.
 6. Pokud není možné, aby zpracování osobních údajů provádělo přímo Muzeum, může být zpracování prováděno prostřednictvím zpracovatele (např. smluvní zajištění akcí Muzea). S třetími osobami, které k těmto účelům Muzeum využívá, uzavírá písemné smlouvy, v nichž se zavazují k ochraně zpracovávaných osobních údajů a dodržení  standardů pro zabezpečení osobních údajů.
 7. Ve vztahu k vašim osobním údajům zpracovávaným Muzeem máte právo na: 
  1. přístup k osobním údajům 
   Na základě vaší žádosti vám Muzeum poskytne informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.
  2. výmaz osobních údajů (výmaz se neprovede, existují-li zákonné důvody ke zpracování OÚ) 
  3. opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů 
   Můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požádat, aby Muzeum s vašimi osobními údaji dále nepracovalo, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).
  5. právo na přenositelnost osobních údajů 
   V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. To spočívá v povinnosti Muzea vám  předat všechny vaše zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Získáváte tak možnost vaše osobní údaje v takto získané podobě předat jinému správci¨
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
   Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (např.zasílání pozvánek na akce Muzea). Pokud tak učiníte, nebudou vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě bude Muzeum vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že k tomu má závažné oprávněné důvody.
 8. Na základě vaší žádosti vám Muzeum umožní přístup k následujícím informacím týkajícím se zpracování osobních údajů:
  1. účel zpracování osobních údajů
  2. kategorie zpracovávaných osobních údajů
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.
 9. Zpracování osobních údajů může být vykonáváno jen po nezbytně nutnou dobu. Po uplynutí nutné doby zpracování mohou být vaše osobní údaje uchovávány pouze pro účely archivace, vědeckého výzkumu, uchování historických údajů a pro účely statistické.
 10. Internetové stránky Muzea používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě internetových stránek Muzea ukládají do vašeho zařízení a jsou nosičem informací o tom, které stránky jste navštívil a jaké informace na nich hledal. Cookies zjednodušují váš následný přistup a používání internetových stránek. Za váš souhlas se zpracováním osobních údajů se považuje povolení cookies uživatelem v nastavení prohlížeče. Souhlas s užíváním cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.  
 11. Internetové stránky Muzea používají službu  Google Analytics poskytovanou společností Google. Detailní informace o službě: https://analytics.google.com/analytics/web.
 12. Cookies jsou užívány za účelem:
  1. měření návštěvnosti internetových stránek a anonymizované sledování chování návštěvníků na internetových stránkách (zjišťování preferencí) 
  2. zajištění fungování internetových stránek
  3. optimálního nastavení poskytovaných informací
  4. nastavení odkazů
  5. personalizace reklamy.
 13. Dotazy ke zpracování osobních údajů můžete podávat na adresu: Muzeum paměti XX. století, z. ú., se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, e- mail: info@muzeum20stoleti.cz
 14. V případě, že zjistíte, že Muzeum zpracovává vaše osobní údaje  v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu se svými povinnostmi, můžete požádat Muzeum o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takového stavu. Může také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz.
 15. Lhůta k vyřízení vaší žádosti je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o další měsíc. O prodloužení lhůty musíte být informován.