Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Správní rada Muzea paměti XX. století, z.ú., IČO: 08694508, se sídlem
Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1— Staré Město

vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky

Požadované předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • manažerské a organizační schopnosti, praxe v řídící funkci výhodou
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost
 • znalost AJ a dalšího světového jazyka (AJ minimálně na úrovni B1, jeden světový jazyk na úrovni B2)

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
 • kontaktní adresu, telefon, e-mail
 • datum a vlastnoruční podpis

K přihlášce je nutné dále připojit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • originál příp. ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříků trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník předloží též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování vysokoškolského studia v zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠ v ČR)
 • koncepci krátkodobého a dlouhodobého rozvoje Muzea paměti XX. století, z.ú. (max. 5 normostran)
 • motivační dopis (max. 2 normostrany)
 • uchazeč v přihlášce uvede souhlas s případným zveřejněním koncepce
 • vlastnoručně podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení beru na vědomí, že vyhlašovatel bude po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje, a to výhradně za účelem vyhodnocení předmětného výběrového řízení. Jméno a příjmení, datum narození“

Nabízíme:

 • práce na plný úvazek
 • finanční ohodnocení určuje Správní rada Muzea paměti XX. století, z.ú.

Upozorňujeme:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.
Zakládací listina a Statut Muzea paměti XX. století, z.ú. jsou k dispozici ve Sbírce listin rejstříkového soudu na www.justice.cz.
Uchazeči zašlou své přihlášky s přílohami nejpozději do 10. 2. 2021 na adresu:
AK Lenka Deverová, K podjezdu 1441/3, 140 00 Praha 4,
v obálce označené „Výběrové řízení – pozice ředitele/ředitelky Muzea paměti XX. století, z.ú. – NEOTVÍRAT“.

V Praze dne 9. 12. 2020

Za Správní radu Muzea paměti XX. století, z.ú.
JUDr. Hana Kordová Marvanová
předsedkyně Správní rady

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

six + 4 =