Rubriky
Aktuality Tisková zpráva

Program Muzea paměti XX. století na rok 2021

Radní Hana Kordová Marvanová (STAN) představuje program Muzea paměti XX. století na rok 2021, které zahájilo druhý rok své existence a získalo od hlavního města Prahy jako dočasné sídlo Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech. Nejdůležitějším úkolem Muzea pro rok 2021 bude práce na koncepci a podobě stálé expozice.

Muzeum paměti XX. století bylo zřízeno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 19. září 2019. Jeho účelem je zachovat historickou paměť v souvislosti se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů na území Československa, připomínat odpůrce a oběti totalitních režimů a přispět k pochopení modelů autoritativního vládnutí.

Před Muzeem stojí v roce 2021 celá řada úkolů, v první řadě práce na koncepci a podobě stálé expozice. Na přípravě expozice a vypsání architektonické soutěže bude Muzeum spolupracovat s členy Kolegia a dalšími externími spolupracovníky. Kromě toho připraví dvě krátkodobé výstavy. První bude na jaře 2021 připravena ve spolupráci s Muzeem Kampa a připomene sto let existence Komunistické strany Československa. Druhá výstava představí v listopadu 2021 dílo výtvarníka Pavla Vošického.

Muzeum také chce jednou měsíčně pokračovat v pořádání diskusí pro veřejnost reflektujících důležitá společenská témata a výročí. „Výročí bude v tomto roce celá řada. 1. května si připomeneme 70 let od zahájení vysílání rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, na začátku července pak události v Babicích, které se odehrály rovněž v roce 1951. Z nedávnějších výročí, která mám sama v dobré paměti, bych připomněla zejména 30. výročí odchodu sovětských vojsk z Československa a velký lustrační zákon, který byl přijat ve stejném roce,“ dodává předsedkyně správní rady Muzea a radní HMP Hana Kordová Marvanová. Muzeum by navíc rádo ve spolupráci s českým startupem SmartGuide připravilo v průběhu roku 2021 virtuální prohlídkovou trasu v Praze.

V listopadu 2021 bude Muzeum paměti XX. století pořádat II. ročník festivalu dokumentárních filmů o XX. století Nezlomní a obětovaní. „Obdobně jako v loňském roce přinese několik desítek snímků o historických osobnostech a dramatických událostech minulého století od českých i zahraničních tvůrců, které doprovodí besedy s režiséry, scénáristy či historiky,“ upřesňuje iniciátor festivalu, historik a člen správní rady Muzea Petr Blažek.

K významným mezinárodním projektům Muzea bude patřit konference Paměťové instituce a obraz 20. století v nich. „Konference pořádaná ve spolupráci s Národním muzeem a Platformou evropské paměti a svědomí nabídne odborné i laické veřejnosti srovnání významných muzejních a paměťových institucí v mezinárodním kontextu, jakož i různých metodologických a interpretačních přístupů k událostem 20. století,“ říká o připravované konferenci ředitel Muzea Jan Kalous. Přednesené příspěvky budou následně publikovány.

Důležitou aktivitou instituce bude i letos publikační činnost. V průběhu roku 2021 chce Muzeum vydat tři tituly a připravovat k vydání další čtyři knihy. První knižní titul představuje Ročenka Muzea paměti XX. století (č. 1/2020) – první svazek populárně naučného periodika obsahující studie reflektující důležitá témata čs. dějin, dokumenty, recenze a informace o aktivitách Muzea. Druhým titulem budou Vzpomínky Čechokanaďana Miloše Šuchmy, jehož rodina byla perzekvována komunistickým režimem. Nebylo mu ani dovoleno studovat na vysoké škole. V roce 1968 se stal členem výboru Klubu angažovaných nestraníků. Po srpnu 1968 odešel do kanadského exilu, kde se zapojil do aktivit Československého národního sdružení. Jeho jméno je mimo jiné spojeno s časopisem Západ. Třetí kniha je dílo Pavla Vošického Američani v Praze. Pavel Vošický byl vězněn na počátku 60. let 20. století v Československu za projevy tzv. „nenávisti k socialistickému zřízení“ a prošel i pomocnými technickými prapory (PTP). Po několika pokusech se mu podařilo dostat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde vystudoval v ateliéru Adolfa Hoffmeistera. Po odchodu do exilu v roce 1968 působil v USA, např. jako umělecký ředitel prezidentské kampaně Jimmyho Cartera. Kniha bude obsahovat jeho vzpomínky a současně představí jeho politické karikatury.

V neposlední řadě se Muzeum bude zaměřovat na vzdělávání. Tým Muzea připravuje dvouhodinové kolokvium pro střední školy, během něhož bude studentům promítnut již hotový, přibližně dvacetiminutový dokument Únor 1948 s následnou debatou vedenou historikem. Na jaře a na podzim 2021 se uskuteční historické procházky (cca 60 minut), ve kterých budou studentům a žákům představena důležitá témata z dějin 20. století. Ve spolupráci s Platformou evropské paměti a svědomí Muzeum vytvoří v rámci vzdělávací činnosti také edukativní deskovou hru.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci probíhají aktivity Muzea stále jen na síti na adrese https://www.muzeum20stoleti.cz/. Hned, jak to bude možné, budou zahájeny i kontaktně.

Rubriky
Nezařazené

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Správní rada Muzea paměti XX. století, z.ú., IČO: 08694508, se sídlem
Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1— Staré Město

vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky

Požadované předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • manažerské a organizační schopnosti, praxe v řídící funkci výhodou
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost
 • znalost AJ a dalšího světového jazyka (AJ minimálně na úrovni B1, jeden světový jazyk na úrovni B2)

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
 • kontaktní adresu, telefon, e-mail
 • datum a vlastnoruční podpis

K přihlášce je nutné dále připojit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • originál příp. ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříků trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník předloží též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování vysokoškolského studia v zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠ v ČR)
 • koncepci krátkodobého a dlouhodobého rozvoje Muzea paměti XX. století, z.ú. (max. 5 normostran)
 • motivační dopis (max. 2 normostrany)
 • uchazeč v přihlášce uvede souhlas s případným zveřejněním koncepce
 • vlastnoručně podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení beru na vědomí, že vyhlašovatel bude po nezbytně dlouhou dobu zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje, a to výhradně za účelem vyhodnocení předmětného výběrového řízení. Jméno a příjmení, datum narození“

Nabízíme:

 • práce na plný úvazek
 • finanční ohodnocení určuje Správní rada Muzea paměti XX. století, z.ú.

Upozorňujeme:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.
Zakládací listina a Statut Muzea paměti XX. století, z.ú. jsou k dispozici ve Sbírce listin rejstříkového soudu na www.justice.cz.
Uchazeči zašlou své přihlášky s přílohami nejpozději do 10. 2. 2021 na adresu:
AK Lenka Deverová, K podjezdu 1441/3, 140 00 Praha 4,
v obálce označené „Výběrové řízení – pozice ředitele/ředitelky Muzea paměti XX. století, z.ú. – NEOTVÍRAT“.

V Praze dne 9. 12. 2020

Za Správní radu Muzea paměti XX. století, z.ú.
JUDr. Hana Kordová Marvanová
předsedkyně Správní rady

Rubriky
Publikace

Vychází kniha mapující dějiny Lennonovy zdi v Praze

Muzeum paměti XX. století vydalo 1. prosince 2020 knihu Lennonova zeď v Praze. Studie, rozhovory, dokumenty. Jedná se o druhé, zásadně přepracované vydání publikace o čtyřiceti letech existence známého pražského místa, která obsahuje studie, rozhovory, dokumenty a rozsáhlou obrazovou přílohu s mnoha dobovými snímky Lubomíra Kotka, Karla Cudlína, Jiřího Volka a dalších fotografů.

Autoři knihy Petr Blažek, Filip Pospíšil a Roman Laube se zabývají nejen postupnou proměnou Lennonovy zdi a společenství okolo ní, ale také předchozí tradicí nápisů na tomto místě. Na Velkopřevorském náměstí a jeho okolí se ve výroční den smrti britského hudebníka a mírového aktivisty konala od roku 1981 výroční setkání jeho fanoušků. Pod vlivem policejních zásahů postupně přerostla v protirežimní vystoupení, na nichž se podepisovaly petice s požadavky na zavedení náhradní civilní služby, odchod sovětských jednotek z Československa, propuštění politických vězňů či odstranění jaderných zbraní. 

Někteří účastníci těchto srazů patřili na konci osmdesátých let mezi spoluzakladatele opozičních skupin, zejména Nezávislého mírového sdružení – Iniciativy za demilitarizaci společnosti (NMS) a Mírového klubu Johna Lennona (MKJL). Významnou roli sehrála Lennonova zeď rovněž po roce 1989, které je v této publikaci popsáno poprvé. Připomínání Lennonovy památky nezůstalo jen aktivitou přívrženců subkultur, ale odráželo i dobové spory o povahu společnosti, její minulost a budoucnost. Lennonova zeď se také stala významnou turistickou atrakcí, komerčním artiklem a dokonce inspirací pro protestní hnutí na druhé straně zeměkoule. 

Dne 8. prosince 2020 uplyne 40. výročí od smrti Johna Lennona, jejíž pražským ohlasem byl vznik pamětního místa na Velkopřevorském náměstí. Muzeum paměti XX. století ve spolupráci s Muzeem Kampa připravilo o dějinách Lennonovy zdi on-line debatu ve Werichově vile na Kampě, které se zúčastní autoři knihy o Lennonově zdi Petr Blažek, Filip Pospíšil a Roman Laube. Setkání uvede předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových Prahy Jiří Pospíšil. Debata bude 8. prosince 2020 ve 20.00 hod. uvedena prostřednictvím sociálních sítí Muzea paměti XX. století a jeho kanálu na YouTube.

Hlavním distributorem knihy Lennonova zeď v Praze je Kosmas.cz.


Bibliografické údaje knihy
Název: Lennonova zeď v Praze: studie, rozhovory, dokumenty
Autoři: Blažek, Petr – Laube, Roman – Pospíšil, Filip
Vydavatel: Muzeum paměti XX. století
EAN: 9788090798908
ISBN: 978-80-907989-0-81
Popis: 1x kniha, brožovaná, 536 stran, česky 
Rozměry: 16,5 × 24 cm
Přílohy: Obálka, obsah a úvod knihy 

Pro další informace můžete kontaktovat člena správní rady a historika Petra Blažka na adrese blazek@muzeum20stoleti.cz, 607 778 443 


Muzeum paměti XX. století je zapsaným ústavem, zřízeným hlavním městem Prahou s cílem vytvořit moderní paměťovou instituci zaměřující se na klíčové události 20. století na území Československa. Více informací FB; YT; IG

Rubriky
Pozvánka

Zastavit nákazu z Polska! (online debata)

 • Kde: on-line
 • Kdy: 3. prosinec 2020, 19:00 – 20:00

V prosinci 1980 to na krátkou chvíli vypadalo, že vojska Varšavské smlouvy, včetně těch československých, se pokusí zopakovat postup ze srpna 1968 a bratrskou pomoc poskytnou tentokrát Polákům.

Na čtyřicáté výročí tzv. Operace Krkonoše budou o přístupu československého režimu k „polské nákaze“ Solidarity diskutovat historikové Petr BlažekŁukasz Kamiński a Eduard Stehlík. 

Debatu moderuje Michael Žantovský.

Organizátory besedy jsou Knihovna Václava Havla, Polský institut v Praze a Muzeum paměti XX. století.

• Pořad můžete sledovat živě na Facebooku Knihovny VH a na Havel Channel 

Rubriky
Tisková zpráva

První prohlídková trasa Muzea paměti XX. století – Procházka Prahou v únoru 1948

Praha 16. 11. 2020

Muzeum paměti XX. století připravilo ve spolupráci s českým startupem SmartGuide k užívání první virtuální prohlídkovou trasu Prahou v únoru 1948. V době, kdy je velká část běžných aktivit v současnosti limitována omezeními přijatými v souvislosti s pandemií, bude možné skloubit historické události s konkrétními místy paměti.  

Návštěvníci prostřednictvím aplikace SmartGuide získají základní povědomí o tom, čeho se týkala a jak zásadní předěl představuje politická krize v únoru 1948, vrcholící komunistickým převratem. Na místech, kde se odehrávaly důležité události, získají základní vysvětlení od historika-průvodce. Dojde tak k propojení historických událostí s místy a s osobními příběhy, které se k dané lokalitě vážou. V případě Prahy v únoru 1948 se návštěvník ocitne ve víru událostí na Staroměstském náměstí, v Obecním domě nebo na Václavském náměstí. Připomenuta budou základní fakta, počínaje okolnostmi demise ministrů přes vysvětlení nátlakových akcí komunistů po pochod pražských studentů na podporu prezidenta Edvarda Beneše. 

„Naše připravované virtuální prohlídky přinesou v budoucnu ještě jednu velikou výhodu. Navštívíte s námi i místa či interiéry, které nejsou veřejnosti dostupné. Byli bychom rádi, aby naše procházky po historických místech byly cestou k hlubšímu poznání naší minulosti pro co nejširší spektrum zvídavých občanů,“ uvedl k virtuální prohlídce Jan Kalous, vedoucí oddělení historického vzdělávání muzea.

„Muzeum paměti XX. století chce i v budoucnu ve spolupráci se startupem SmartGuide rozšiřovat svou nabídku tematických procházek. Následovat bude například trasa spojená s osudem Milady Horákové a po stopách politických vězňů,“ doplnil Jiří Šesták, ředitel muzea. 

Prohlídková trasa k únoru 1948 je zveřejněna společně s prohlídkovou trasou 17. listopad 1989 – Díky, že můžem k příležitosti oslav 17. listopadu. Česká aplikace SmartGuide ve spolupráci s iniciativou Díky, že můžem prostřednictvím multimediálního průvodce provede uživatele celou trasou, kterou v roce 1989 procházeli studenti, a přiblíží události tohoto dne. Digitální průvodce umožní lidem projít si vzpomínkovou trasu i v době pandemie – virtuálně.

Aplikace SmartGuide je digitálním průvodcem 21. století. Uživatele provází v reálném čase, automaticky mu vypráví poutavé příběhy o místech, kterými zrovna prochází, a upozorňuje na zajímavosti v okolí. K tomu využívá rozšířenou realitu a audio, díky nimž uživatele vtáhne do příběhu destinace. Lze ji využít pro poznávání nových míst a objevení dosud nepoznaného ve vlastním okolí.

Od srpna 2020 v aplikaci SmartGuide přibyly více než tři desítky destinací, které mohou uživatelé navštívit. Patří mezi ně například zámecké zahrady Lednice, Průhonice, Hradec Králové, Olomouc, Litomyšl, Český Krumlov, Praha, Brno nebo Poděbrady. Aplikace je také oficiálním průvodcem města Terezín nebo Zoo Plzeň. 

Platforma SmartGuide poskytuje prostor pro spolupráci všem subjektům turistického ruchu, muzeím, zoologickým zahradám, hradům a zámkům i agenturám a projektům jako Díky, že můžem. Aplikace je již od roku 2017 k dispozici bezplatně ke stažení, v minulosti se soustředila zejména na destinace v zahraničí. S příchodem koronavirové krize se snaží pomáhat v Česku. Projekt rozšířil svou působnost a začal fungovat také díky podpoře z programu Czech Rise Up, který spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Digitalizaci turismu prostřednictvím SmartGuide poskytlo záštitu ministerstvo průmyslu a obchodu i Hospodářská komora.

Kontakt pro média za SmartGuide:
Václav Jurčíček
E-mail: vaclav@smart-guide.org

Kontakt pro média za Muzeum paměti XX. století:
Veronika Vendlová
E-mail: vendlova@muzeumpameti20stoleti.cz 


Muzeum paměti XX. století je zapsaným ústavem, zřízeným hlavním městem Prahou s cílem vytvořit moderní paměťovou instituci zaměřující se na klíčové události 20. století na území Československa. Více informací na www.muzeumpameti20stoleti.cz a na FB; YT; IG

Rubriky
Tisková zpráva

Dvě výstavy k výročí 17. listopadu 1989 v Domě pážat

Praha 16. 11. 2020

Tisková zpráva: Dvě výstavy k výročí 17. listopadu 1989 v Domě pážat

Muzeum paměti XX. století připravilo ve spolupráci s Polským institutem a knihovnou Libri prohibiti ve svém novém sídle při příležitosti výročí 17. listopadu 1989 dvě výstavy o těchto významných historických událostech. Protože vzhledem k současné situaci nelze umožnit zájemcům osobní návštěvu, připravilo komentovanou prohlídku, která bude k dispozici 17. 11. 2020 od 14:00 on-line ZDE. 

Při této příležitosti také představí ředitel Jiří Šesták a předsedkyně správní rady Hana Kordová Marvanová nové sídlo muzea. Přiblíží také dosavadní činnost této pražské instituce, která oslaví 17. listopadu 2020 první výročí svého vzniku. O zmíněných výstavách promluví historik a člen správní rady muzea Petr Blažek a ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ruczaj. Vystoupí také Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu, zastupitel hl. m. Prahy a Alexander Vondra, někdejší mluvčí Charty 77 a spoluzakladatel Občanského fóra. Prohlídku doplní několika písněmi aktér listopadových událostí roku 1989, folkový zpěvák, disident a signatář Charty 77 Jaroslav Hutka.

Výstava Rok zázraků. Československo a rozpad sovětského bloku vznikla k 30. výročí pádu komunistického režimu. Vystavena byla poprvé z podnětu RNDr. Alexandra Vondry v listopadu 2019 v Evropském parlamentu pod záštitou ECR (frakce Evropští konzervativci a reformisté). Partnerem výstavy je knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti, která poskytla pro expozici obrazové podklady. Autorem výstavy je historik Petr Blažek. Hlavním tématem výstavy je pád komunistického režimu v Československu v mezinárodním kontextu – zejména v souvislostech rozpadu sovětského bloku. Pozornost je proto věnována nejen domácím událostem v letech 1987–1989, ale také zásadním mezníkům vnitřního vývoje dalších států sovětského bloku s přesahem do roku 1991. Vývoj v jednotlivých sovětských satelitech se navzájem výrazně ovlivňoval, stejně jako jej ovlivňovaly důsledky globálního zápasu velmocí. Výmluvně se hovoří o dominovém efektu, v jehož důsledku miliony lidí získaly svobodu a satelitní státy samostatnost. Rok zázraků byl také významným přelomem v evropských dějinách, neboť umožnil otevřít novou kapitolu evropské integrace.

Výstavu Nemějte strach! Círk  ev a cesta střední Evropy ke svobodě připravil Polský institut v Praze a jeho partneři, zejména Arcibiskupství pražské a Maďarský institut v Praze. Vznikla při příležitosti blížícího se 30. výročí vzniku Visegrádské skupiny, které si připomeneme v únoru 2021. Jejím cílem je také připomenout letošní květnové 100. výročí narození Jana Pavla II., prvního papeže pocházejícího ze střední Evropy a významného symbolu boje za svobodu v tomto regionu. Výstava také zdůrazňuje roli katolické církve v dobách totality a význam čtyř výrazných středoevropských kardinálů: Josefa Berana, Jána Chryzostoma Korce, Józsefa Mindszentyho a Stefana Wyszyńského. Autorem textů výstavy je polský spisovatel a publicista Grzegorz Górny.

Obě výstavy budou publikovány na YT kanále Muzea paměti XX. století, ale také v rámci programu Korzo národní a Festivalu svobody

Dům pážat ožívá po dlouhých 12 letech. O jeho historii dnes informuje Magistrát hlavního města Prahy: www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/dum_pazat_po_dvanacti_letech_oziva.html

Pro další informace můžete kontaktovat Naďu Ghani na adrese ghani@muzeum20stoleti.cz, gsm: 777 175 155.

Muzeum paměti XX. století je zapsaným ústavem, zřízeným hlavním městem Prahou s cílem vytvořit moderní paměťovou instituci zaměřující se na klíčové události 20. století na území Československa. Více informací na www.muzeumpameti20stoleti.cz a na FB; YT; IG

Rubriky
Tisková zpráva

Závěrečná tisková zpráva z festivalu NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ

Praha, 13. listopadu 2020

Včera večer skončil první ročník festivalu dokumentárních filmů NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ, který přinesl snímky o historických osobnostech a dramatických událostech minulého století. Představil snímky českých, slovenských a polských tvůrců, vedle jiných Olgy Sommerové, Martina Vadase, Heleny Třeštíkové, Pavla Štingla, Kristiny Vlachové, Veroniky Tóthové a Arkadiusze Gołębiewského. Festival pořádalo Muzeum paměti XX. století jako svou první událost. 

Zařazené snímky do filmové přehlídky se vracely především ke dvěma totalitním režimům v Československu. Název festivalu odkazuje na osudy mnoha lidí, kteří vzdorovali nacistické okupaci či komunistickému režimu často za cenu nejvyšší osobní oběti. Jedním z cílů Muzea paměti XX. století je připomínat odpůrce a oběti totalitních režimů a přispět k pochopení modelů autoritativního vládnutí.

„Jsem rád, že tento první ročník festivalu Nezlomní a obětovaní je vrcholem našeho ročního úsilí. Je to jakýsi dárek k prvním narozeninám – jak našemu Muzeu, tak i všem těm, kteří nám fandí a kteří nás podporují. Jsme také u zrodu tradice, která nás tady bude provázet několik let – co se týká historie dokumentárních filmů o dvacátém století. Rád bych zároveň poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto festivalu a věnovali tomu nemalé úsilí. Jsem rád, že díky této snaze festival dopadl technicky velmi dobře a divácky sympaticky. I v této nelehké době měl festival vysokou sledovanost. Chtěl bych poděkovat vedení hlavního města Prahy jako našemu zakladateli a podporovateli, dále Polskému institutu, který s námi spolupracoval při přípravě festivalu a také České televizi za pomoc při zajišťování filmů,“ říká ředitel muzea, Jiří Šesták.

Do programu festivalu byly zařazeny tři polské snímky, což je symbolický začátek spolupráce s velkým obdobným festivalem v polské Gdyni, kterou chceme v příštích letech výrazně rozvíjet. Letošní ročník byl připraven ve spolupráci s Polským institutem v Praze, který zajistil zapůjčení těchto filmů. „Jsem velmi rád, že se festival podařilo uspořádat i v tako složité době. Moc mě těší, že se podařilo odvysílat všechny snímky bez jakýkoliv technických problémů. A především, že se dívali diváci, reakce byly pozitivní a doufáme, že nám zachovají přízeň i příští rok. A přijdou ostatní, kteří se nemohli dívat přes internet,“ uvádí spoluautor programu festivalu, historik Petr Blažek.

Název filmové přehlídky je inspirován polským – nezlomní a obětovaní je část názvu polského festivalu. Chceme tím názvem ukázat, že nás skutečně zajímají konkrétní lidé XX. století a jejich příběhy. Tento název by se měl objevovat i v následujících ročnících,“ připomíná historik Blažek.

Ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ruczaj kvitoval rovněž vznik Muzea, potažmo jeho první událost: „Naše účast na festivalu je pochopitelná s ohledem na to, že ve střední Evropě nás spojuje určitá sdílená zkušenost. Životní zkušenost kontaktu se dvěma totalitními režimy, nejdříve německým nacismem, a potom sovětským komunismem. Stejně tak se naše dějiny v mnoha ohledech ve dvacátém století protínají, proto jsme na festival zařadili dokument Slyšte můj křik o Richardu Ševcovi, který je jakýmsi předobrazem Jana Palacha, a jehož hrdinský a statečný čin sebeupálení, byl motivován právě invazí v srpnu 68 a byl odpovědí polského vlastence na invazi do Československa.

„Jsem přesvědčena, že film a umění může působivě přiblížit hrůzy totalitních režimů a jejich zničující vliv na osudy lidí. V jednotlivých dokumentárních filmech mohli diváci sledovat to, jak totalitní režimy a hrůzy války či věznění ovlivnily osudy konkrétních lidí a také to, že konkrétní lidé mají vždy možnost se proti zvůli a nespravedlnosti postavit. Pro nás všechny je to velký příklad a domnívám se, že na tyto osobnosti a na oběti a na hrdiny nesmíme zapomínat, právě z toho důvodu, aby bylo jasné, že se nemusíme žádné totalitě podřizovat, ale že totalitě můžeme také vzdorovat a můžeme jejímu nástupu zabránit,“ dodává předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století a radní hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová. 

Režisérka dokumentárních filmů Olga Sommerová získala cenu festivalu za celoživotní dílo. „Mám radost, že jsem dostala cenu Tvůrce paměti od filmové přehlídky historických dokumentů. Při přebírání jsem taky řekla, že si ji zasloužím, protože jsem natočila takřka 30 filmů o lidech nezlomných a obětovaných. Patnáct let jsem byla takřka posedlá tím, abych zaznamenala oběti totalitních režimů, zvláště komunismu, a ukázala je světu jako vzory naší historie. Myslím si, že se musíme dívat zpátky do naší historie, abychom ji nemuseli opakovat a abychom si uhájili svobodu.“

Druhá cena Strážce paměti – cena za činnost usilující o obranu a obhajobu paměti, putuje do Polska. Byla udělena Arkadiuszovi Gołębiewskemu, polskému kameramanovi, režisérovi, producentovi a scenáristovi. Ve své tvorbě se koncentruje hlavně na dokumenty s důrazem na poválečnou historii Polska. Je autorem a producentem filmů o polské cestě ke svobodě (Rozbity kamień, Sny stracone, sny odzyskane, Historia Kowalskich, Kwatera Ł a Dzieci kwatery „Ł”), a autorem mnoha kulturních a vzdělávacích iniciativ. Působí jako ředitel festivalu dokumentárních filmů Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci v Gdyni. Právě tento festival byl inspirací pro takový festival v České republice.

V prvním ročníku festivalu historických dokumentárních filmů o 20. století bylo uvedeno 21 dokumentárních filmů a jeden film hraný. Jednalo se o 18 českých filmů, tři polské a jeden slovenský. Tento jediný hraný film Katyň (z roku 2007 od slavného polského režiséra Andrzeje Wajdy) byl zařazen jako závěrečný snímek festivalu. V rámci festivalu bylo možné před každým filmem sledovat úvod historika, který připomněl kontext a situaci, o které film hovoří a téměř po každém filmu proběhla debata, divák se tak mohl dozvědět důvody vzniku dokumentu a různé souvislosti spjaté s filmovým příběhem. 

Přehlídka se uskutečnila v Bio Oko. Vzhledem k nepříznivé koronavirové pandemii byly úvody, besedy a filmy přenášeny formou livestream na adrese: www.muzeum20stoleti.cz a www.nezlomniaobetovani.cz.

Pro další informace můžete kontaktovat Naďu Ghani na adrese ghani@muzeum20stoleti.cz, gsm: 777 175 155.


Muzeum paměti XX. století je zapsaným ústavem, zřízeným hlavním městem Prahou s cílem vytvořit moderní paměťovou instituci zaměřující se na klíčové události 20. století na území Československa. Více informací FB; YT; IG

Rubriky
Pozvánka

Rok zázraků. Československo a rozpad sovětského bloku 

Autor textů a výběr obrazové dokumentace: Petr Blažek
Archivy: ABS, ČTK, Libri prohibiti a Národní archiv
Fotografie: ČTK, Libri prohibiti, Národní archiv ČR, Fortepan, Muzeum národních dějin (Rumunsko), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość“, Ústav pamäti národa, Česká televize, Wikimedia Commons, osobní archivy
Partner: Knihovna Libri prohibiti

Výstava Rok zázraků. Československo a rozpad sovětského bloku vznikla k 30. výročí pádu komunistického režimu. Vystavena byla poprvé z podnětu RNDr. Alexandra Vondry v listopadu 2019 v Evropském parlamentu pod záštitou ECR (frakce Evropští konzervativci a reformisté). Partnerem výstavy je knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti, která poskytla pro expozici obrazové podklady. Autorem výstavy je historik Petr Blažek. Hlavním tématem výstavy je pád komunistického režimu v Československu v mezinárodním kontextu – zejména v souvislostech rozpadu sovětského bloku. Pozornost je proto věnována nejen domácím událostem v letech 1987–1989, ale také zásadním mezníkům vnitřního vývoje dalších států sovětského bloku s přesahem do roku 1991. Vývoj v jednotlivých sovětských satelitech se navzájem výrazně ovlivňoval, stejně jako jej ovlivňovaly důsledky globálního zápasu velmocí. Výmluvně se hovoří o dominovém efektu, v jehož důsledku miliony lidí získaly svobodu a satelitní státy samostatnost. Rok zázraků byl také významným přelomem v evropských dějinách, neboť umožnil otevřít novou kapitolu evropské integrace.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Rubriky
Aktuality

Dotazník: zpětná vazba návštěvníků festivalu

Chcete nám něco vzkázat k filmovému festivalu NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ? Vyplňte krátký dotazník. Pomůžete nám tím v přípravě druhého ročníku na podzim v roce 2021.

Rubriky
Festival

NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ: nový web festivalu

www.nezlomniaobetovani.cz

Na těchto stránkách najdete všechny informace o festivalu dokumentárních filmů o historii a osobnostech XX. století s názvem NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ.

Najdete zde kompletní program, anotace snímků, medailonky autorů, ale především všechny on-line přenosy.